Dodano produkt do koszyka

Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami Poziom podstawowy do średnio zaawansowanego

ebook

Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami Poziom podstawowy do średnio zaawansowanego

Jacek Perlin, Małgorzata Cybulska-Janczew

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 59.00 zł 53.00 brutto

Format:

Pobierz fragment

Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Podręcznik przeznaczony dla szerokiego grona uczących się języka hiszpańskiego. Poszczególne zagadnienia gramatyczne zostały omówione szczegółowo i zilustrowane wieloma przykładami. Materiał został podzielony na małe jednostki, ćwiczenia następują bezpośrednio po części teoretycznej i przykładach, co bardzo pomaga w skutecznej nauce.


Książka zawiera ćwiczenia wdrażające, automatyzujące, utrwalające i testujące (kontrolne), wszystkie opatrzone rozwiązaniami zawartymi w Kluczu, co pozwala uczącym się przećwiczyć i przyswoić prezentowany materiał gramatyczny.

Tytuł
Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami
Podtytuł
Poziom podstawowy do średnio zaawansowanego
Autorzy
Jacek Perlin, Małgorzata Cybulska-Janczew
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-20443-3
Rok wydania
2009 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
340
Format
epub, mobi
Spis treści
Wstęp 11 CZASOWNIK (VERBO) 13 1. Czasowniki całkowicie regularne w czasie teraźniejszym ? Verbos totalmente regulares en Presente de Indicativo 14 2. Czasowniki częściowo nieregularne w czasie teraźniejszym. Wymiana -o- na -ue- ? Verbos parcialmente irregulares en Presente de Indicativo -O- – -ue- 16 3. Czasowniki częściowo nieregularne w czasie teraźniejszym. Wymiana -e- na -ie- ? Verbos parcialmente irregulares en Presente de Indicativo -E- – -ie- 20 4. Czasowniki częściowo nieregularne w czasie teraźniejszym. Wymiana -e- na -i- ? Verbos parcialmente irregulares en Presente de Indicativo -E- – -i- 24 5. Czasowniki całkowicie nieregularne w czasie teraźniejszym. Wymiana -c- na - zc- ? Verbos totalmente irregulares en Presente de Indicativo -C- – -zc- 26 6. Czasowniki całkowicie nieregularne w czasie teraźniejszym – odmiana indywidualna ? Verbos totalmente irregulares en Presente de Indicativo conjugación individual 28 7. Czasowniki całkowicie nieregularne ser, estar, haber w czasie teraźniejszym ? Verbos totalmente irregulares ser, estar, haber en Presente de Indicativo 30 8. Czasowniki zwrotne w czasie teraźniejszym ? Verbos reflexivos en Presente de Indicativo 32 9. Zmiany ortograficzne w czasownikach regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym ? Cambios ortográficos en verbos regulares e irregulares en Presente de Indicativo 34 10. Użycie czasownika ser  ? Uso del verbo ser 36 11. Użycie czasownika estar ? Uso del verbo estar 38 12. Czasownik haber: użycie formy hay ? El verbo haber: uso de la forma hay 40 13. Ser, estar, hay – ćwiczenia porównawcze, systematyzacja ? Ser, estar, hay – ejercicios comparativos, sistematización 42 UŻYCIE CZASÓW I TRYBÓW (USO DE TIEMPOS Y MODOS) 45 14. Użycie czasu teraźniejszego trybu oznajmującego ? Uso del Presente de Indicativo 46 15 Inne formy wyrażania teraźniejszości: estar + gerundio ? Otras formas de expresar el presente: estar + gerundio 48 16. Czas przeszły prosty ? Pretérito Indefinido 50 17. Czas przeszły niedokonany ? Pretérito Imperfecto 54 18. Czas przeszły złożony ? Pretérito Perfecto 58 19. Czas zaprzeszły ? Pretérito Pluscuamperfecto 62 20. Czas przyszły prosty ? Futuro Imperfecto 64 21. Inne formy wyrażania przyszłości: pensar + bezokolicznik, ir + a + bezokolicznik ? Otras formas de expresar el futuro: pensar + infinitivo, ir + a + infinitivo 66 22. Czas przyszły złożony ? Futuro Perfecto 68 23. Zgodność czasów trybu oznajmującego ? Concordancia de tiempos de Indicativo 70 24. Tworzenie czasu teraźniejszego trybu łączącego ? Formación del Presente de Subjuntivo 74 25. Użycie trybu łączącego ? Uso del Subjuntivo 78 26. Czas przeszły złożony trybu łączącego ? Pretérito Perfecto de Subjuntivo 82 27. Tworzenie czasu przeszłego niedokonanego trybu łączącego ? Formación del Pretérito Imperfecto de Subjuntivo 84 28. Użycie czasu przeszłego niedokonanego trybu łączącego ? Uso del Pretérito Imperfecto de Subjuntivo 86 29. Czas zaprzeszły trybu łączącego ? Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo 90 30. Tryb warunkowy prosty ? Condicional Imperfecto (Potencial Simple) 92 31. Tryb warunkowy złożony ? Condicional Perfecto (Potencial Compuesto) 94 32. Tryb rozkazujący ? Modo Imperativo 96 33. Zdania (okresy) warunkowe ? Oraciones condicionales 100 34. Następstwo (zgodność) czasów trybów: oznajmującego, łączącego i przypuszczającego ? Concordancia de tiempos de Indicativo, Subjuntivo y Condicional 104 35. Mowa zależna ? Estilo indirecto 110 36. Bezokolicznik ? Infinitivo 114 37. Imiesłów czynny ? Gerundio 120 38. Imiesłów bierny ? Participio 122 39. Bezokolicznik, imiesłów czynny i imiesłów bierny – ćwiczenia różne ? Infinitivo, gerundio y participio – ejercicios variados 124 STRONA BIERNA (VOZ PASIVA) 127 40. Strona bierna z ser ? Voz pasiva con ser 128 41. Strona bierna z estar + participio ? Voz pasiva con estar + participio 130 42. Strona bierna z se ? Pasiva refleja 132 43. Strona bierna – ćwiczenia różne ? Voz pasiva – ejercicios variados 134 RODZAJNIK (ARTÍCULO) 137 44. Rodzajnik określony ? Artículo determinado 138 45. Rodzajnik nijaki lo ? Artículo lo 142 46. Rodzajnik nieokreślony ? Artículo indeterminado 144 47. Brak rodzajnika ? Omisión del artículo 148 48. Rodzajnik – ćwiczenia różne ? Artículo – ejercicios variados 152 RZECZOWNIK (SUSTANTIVO) 155 49. Rzeczowniki według rodzaju ? Sustantivos según el género 156 50. Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczownika ? Formación del femenino del sustantivo 158 51. Liczba mnoga rzeczownika ? Plural del sustantivo 160 52. Tworzenie zdrobnień i zgrubień ? Formación de diminutivos y aumentativos 162 PRZYMIOTNIK (ADJETIVO) 163 53. Rodzaj przymiotnika ? Género del adjetivo 164 54. Liczba mnoga przymiotnika ? Plural del adjetivo 166 55. Tworzenie przymiotników o przeciwstawnych znaczeniach: przedrostki i przyrostki ? Formación de adjetivos de significado opuesto: prefijos y sufijos 168 56. Skrócone formy przymiotników ? Formas cortas de los adjetivos 170 57. Stopniowanie przymiotników ? Gradación del adjetivo 172 58. Szyk przymiotnika ? Posición del adjetivo 174 LICZEBNIK (NUMERAL) 177 59. Liczebniki główne i porządkowe ? Numerales cardinales y ordinales 178 60. Liczebniki główne w funkcji porządkowych ? Numerales cardinales en función de ordinales 182 ZAIMEK (PRONOMBRE) 185 61. Zaimki osobowe ? Pronombres personales 186 62. Powtarzanie zaimków osobowych ? Repetición de pronombres personales 190 63. Łączenie zaimków osobowych ? Combinación de pronombres personales 192 64. Zaimki zwrotne ? Pronombres reflexivos 196 65. Zaimki dzierżawcze – formy słabe ? Pronombres posesivos átonos 198 66. Zaimki dzierżawcze – formy mocne ? Pronombres posesivos tónicos 200 67. Zaimki wskazujące ? Pronombres demostrativos 202 68. Zaimki pytajne ? Pronombres interrogativos 204 69. Zaimki nieokreślone ? Pronombres indefinidos 206 70. Przeczenie (negacja) – użycie zaimków ? Negación – uso de pronombres 210 71. Zaimki względne ? Pronombres relativos 212 PRZYSŁÓWEK (ADVERBIO) 215 72. Przysłówek – tworzenie  ?Adverbio – formación 216 73. Przysłówki miejsca ? Adverbios de lugar 218 74. Przysłówki czasu ? Adverbios de tiempo 220 75. Przysłówki miary ? Adverbios determinativos de cantidad 224 76. Przysłówki liczebne i pytajne ? Adverbios cuantativos e interrogativos 226 77. Przysłówki wątpliwości, twierdzenia i przeczenia ? Adverbios de duda, afirmación y negación 227 78. Przysłówki sposobu ? Adverbios de modo 228 79. Stopniowanie przysłówków ? Gradación del adverbio 230 SPÓJNIK (CONJUNCIÓN) 233 80. Spójniki ? Conjunciones 234 81. Spójnik aunque w zdaniach złożonych ? Conjunción aunque en oraciones subordinadas 236 82. Spójniki pues, luego, así ? Conjunciones pues, luego, así 238 83. Spójnik si – zdania warunkowe ? Conjunción si – oraciones condicionales 239 84. Spójniki ni, que, porque, como ? Conjunciones ni, que, porque, como 240 85. Spójniki cuando i mientras. Zdania czasowe ? Conjunciones cuando y mientras. Oraciones subordinadas de tiempo 242 86. Spójniki proste – ćwiczenia różne ? Conjunciones simples – ejercicios variados 244 87. Wyrażenia spójnikowe ? Locuciones conjuncionales 246 PRZYIMEK (PREPOSICIÓN) 249 88. Przyimek ? Preposición a 250 89. Przyimki ante, bajo, contra ? Preposiciones ante, bajo, contra 256 90. Przyimek con ? Preposición con 258 91. Przyimek de ? Preposición de 260 92. Wyrażenia cerca de, acerca de, encima de, dentro de ? Expresiones cerca de, acerca de, encima de, dentro de 264 93. Przyimek desde ? Preposición desde 266 94. Wyrażenia después de, detrás de, donde ? Expresiones después de, detrás de, donde 267 95. Przyimek en ? Preposición en 268 96. Przyimek entre ? Preposición entre 272 97. Przyimki hacia, hasta ? Preposiciones hacia, hasta 274 98. Przyimek para ? Preposición para 276 99. Przyimek por ? Preposición por 278 100. Użycie przyimków para i por – ćwiczenia ? Uso de preposiciones para y por – ejercicios 281 101. Przyimki según, sin, sobre, tras ? Preposiciones según, sin, sobre, tras 282 102. Przyimek – ćwiczenia różne ? Preposición – ejercicios variados 284 103. Konstrukcje przysłówkowe w funkcji przyimków ? Construcciones adverbiales en función de preposiciones 288 AKCENT (ACENTO) 289 104. Reguły akcentowania graficznego ? Acento gráfico 290 105. Akcent graficzny – ćwiczenia różne ? Acento gráfico – ejercicios variados 294 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE – POWTÓRZENIE, UTRWALENIE (TEMAS GRAMATICALES DE MAYOR IMPORTANCIA – REPASO CONSOLIDACIÓN) 297 106. Opozycja serestar ? Oposición serestar 298 107. Opozycja estáhay ? Oposición estáhay 302 108. Zdania czasowe – systematyzacja ? Oraciones subordinadas de tiempo – sistematización 304 109. Zdania przeczące – systematyzacja ? Oraciones de negativo – sistematización 306 110. Tryb łączący – systematyzacja ? Subjuntivo – sistematización 308 111. Wyrażenia wymagające użycia trybu łączącego ? Expresiones que requieren el uso del Subjuntivo 312 112. Tryb łączący czy bezokolicznik? ? Subjuntivo o Infinitivo? 314 113. Tryb łączący z czasownikami w formie przeczącej ? Subjuntivo con verbos en forma negativa 316 114. Powtórzenie – ćwiczenia różne ? Repaso – ejercicios variados 320 ANEKS GRAMATYCZNY (ANEXO GRAMATICAL) 325 Nieregularne imiesłowy przeszłe i imiesłowy podwójne ? Participios irregulares y participios dobles 326 Przyimki w zwrotach i wyrażeniach przysłówkowych i spójnikowych ? Preposiciones en locuciones adverbiales y conjuncionales 328 Najważniejsze przymiotniki i rzeczowniki łączące się z przyimkami ? Adjetivos y sustantivos más importantes con preposiciones 333 Rekcja czasowników ? Régimen verbal 335 Nazwy geograficzne i nazwy narodowości ? Denominaciones geográficas y nacionalidades 343 Klucz do ćwiczeń 355
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

Księgarnia RATUSZOWA Honorata, Jerzy i Krzysztof Sawiccy Spółka jawna
Filmowa 5
76-200 Słupsk
NIP: 839-040-75-11

(59) 842 50 67 pon.-pt. 10 - 18
ksiratuszowa@pro.onet.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.